Test Your intuition ! Go step-by-step, move the nodes and find the correct deformed truss shape !
Design the deformed schema by moving the nodes, spending minimal number of steps (mouseclicks). The success indicator is the sum of absolute values of remaining non-balanced nodal forces (NNF), which must be made as small as possible (theoretically zero by correct solution). But You will have done good job, even if You manage to make NNF smaller than the half (50%) of its initial value.
The supports and external loads are shown in the picture on the rigt (different load values are set up by each new game). Possible load values and longitudinal bar stiffnesses are in such proportions, that the maximumm nodal deflections do not exceed 30% of characteristic dimensions of the structure. Enjoy the game !

Pārbaudiet Jūsu inženiera intuīciju ! Ejot soli pa solim, atrodiet deformētās kopnes mezglu pareizo izvietojumu !
Uzkonstruējiet deformēto shēmu, pārvietojot mezglus, ar iespējami mazāku soļu (peles klikšķu) skaitu. Panākumu indikātors ir nelīdzsvaroto mezglu spēku absolūto vērtību summa (NMS), kuras vērtība ir jāpanāk pēc iespējas maza (teorētiski nulle korektam risinājumam). Taču būsiet labi pastrādājuši arī tad, ja NMS padarīsiet mazāku par pusi (50%) no tās sākotnējās vērtības.
Balsti un slodzes ir redzami labās puses attēlā (slodžu lielumi tiek uzstādīti atšķirīgi katrai jaunai spēlei). Iespējamo slodžu vērtību un stieņu garenvirziena stingumu proporcijas ir tādas, ka maksimālie mezglu pārvietojumi nepārsniedz 30% no konstrukcijas raksturīgajiem izmēriem. Izbaudiet spēli !

Players skillProfessional

Profesionālis

Steps made

123

Mouse step value

10

Summary non-balanced nodal force NNF

100

NNF in percents from its initial value

1200%

Spēlētāja līmenis

Experienced Expert

Pieredzējis Eksperts

Izdarīti soļi

Peles soļa lielums

Nelīdzsvaroto mezglu spēku summa NMS

NMS procentos pret tās sākuma vērtību

Construction area. Your action - Jūsu darbība: x Only info picture. No actions here - Tikai info attēls. Nekādu darbību.

Hints.
Do not get confused, if the first steps do not produce decreasing NNF values. Try to imagine, what the deformed structure looks like and move some other nodes, keeping in mind, that in equilibrium condition all bars are deformed.
The calculation in our case is made for the non-linear geometry structure model. This almost always gives deformed shapes, a bit different from the traditional linear solutions (see sample figures) !
The bars of our truss are made of virtual material, that deforms in a linear way undamaged with no deformation limits. Truss initial span length is 400 cm, longitudinal stiffness EF for all bars is 25 kN (42 kN for Expert level).

Ieteikumi.
Nesamulstiet, ja pirmie soļi nedod NNF vērtības samazinājumu. Mēģiniet stādīties priekšā deformēto konstrukcijas shēmu un pārvietojiet vairākus mezglus, paturot prātā, ka līdzsvara stāvoklī deformēti ir visi kopnes stieņi.
Aprēķins notiek nelineāras ģeometrijas konstrukcijas modelim. Šādi iegūtās deformētās shēmas gandrīz visos gadījumos atšķiras no tradicionāli pazīstamajiem lineārajiem risinājumiem (skat. attēlus) !
Kopnes stieņi ir izgatavoti no virtuāla materiāla, kurš spēj neierobežoti lineāri elastīgi deformēties. Kopnes sākotnējais laiduma garums ir 400 cm, visu stieņu garenvirziena stingums EF ir 25 kN (42 kN Eksperta līmenī).