Play with this structure ! Try to reduce its weight by reducing the cros-section of individual bars !
At the begining of each new game the new load case and corresponding deformed truss shape is set up, assuming equal cros-sections of all bars. Cros-section F is directly linked to the longitudinal stiffness EF. After each step (mouseclick) the structure is being recalculated and new deformations are being applied. If the cros-section of some bar has been reduced too much, the deformation of this (or some other bar) excedes the limiting value, bar is broken, entire structure collapses and game is over.
The supports and external loads are shown on the rigt side picture (different load values are being set up by each new game). By each new start the the stiffness EF values are being set equal for all bars, calculated depending on load case to produce the deformation of maximal extended bar not over 10%. The Weight is being calculated in relative units. You can reduce (and enlarge) the cros-section, keeping max. deformation under 25%. Enjoy the game !

Mēģiniet samazināt konstrukcijas svaru, samazinot atsevišķu elementu šķērsgriezumu !
Sākot katru jaunu uzdevumu, tiek uzstādīts gadījuma rakstura slogojums un tam atbilstoša konstrukcijas deformētā shēma, pieņemot visiem stieņiem vienādus šķērsizmērus. Stieņa šķērsgriezuma laukums F ir tieši saistīts ar tā garenisko stingumu EF. Pēc katra soļa (peles klikšķa) konstrukcijas aktuālā deformētā shēma tiek pārrēķināta. Ja kāda stieņa šķērsgriezums tiek samazināts par daudz, šī (vai kāda cita) stieņa deformācija pārsniedz robežvērtību, stienis pārtrūkst, kopne sagrūst un spēle ir beigusies.
Balsti un slodzes ir redzami labās puses attēlā (slodžu lielumi tiek uzstādīti atšķirīgi katrai jaunai spēlei). Katrai jaunai shēmai visu stieņu stingumi EF tiek uzstādīti vienādi, aprēķināti tā, lai maksimāli deformētā stieņa deformācija nepārsniedz 10%. Svars tiek aprēķināts relatīvās vienībās. Jums ir iespēja samazināt (vai palielināt) jebkura stieņa šķērsgriezumu, noturot maksimālo deformāciju zem 25%. Izbaudiet spēli !

Steps made

Mouse step value

10%

Weight of entire structure

100

Weight in percents from its initial value

1200%

Izdarīti soļi

Peles soļa lielums

Konstrukcijas kopējais svars

Svars procentos pret sākuma vērtību

Your action x Only info picture. No actions here - Tikai info attēls. Nekādu darbību.
Jūsu darbība: x